O nás

Sme advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe, ktorá sa od roku 2017 špecializuje na poskytovanie komplexných právnych služieb pre korporátnu klientelu.

Náš tím má bohaté skúsenosti v celom spektre právnych oblastí s bezprostredným významom pre podnikateľský sektor, najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva vrátane ochranných známok a licencií, regulácie podnikania a pracovného práva.

Medzi najbežnejšie právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom, patrí právne poradenstvo vo všeobecných obchodných záležitostiach, príprava a revízia zmluvnej dokumentácie, zmeny v spoločnostiach a zápisy do príslušných registrov, majetkové transakcie (M&A), likvidácie spoločností, správa pohľadávok, zastupovanie klientov v súdnych a arbitrážnych sporoch a iné.

Naše služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Zápisy do RPVS

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je špeciálnym verejným registrom, do ktorého sa zapisujú osoby obchodujúce so slovenskými subjektmi verejného sektora, napr. s ministerstvami, úradmi, obcami alebo štátom či obcou riadenými spoločnosťami, pričom zápis môže zaistiť iba takzvaná oprávnená osoba akou je advokát či notár.

Najčastejšie sa tak do RPVS zapisujú podnikatelia, ktorí sa chcú podieľať na verejných zákazkách v pozícii hlavného dodávateľa alebo subdodávateľa, osoby uchádzajúce sa o dotáciu z verejných zdrojov alebo osoby nakupujúce od subjektov verejného sektora majetok určitej hodnoty (napr. nehnuteľnosť).

Rozlišujeme medzi povinným zápisom, ktorý je vyžadovaný priamo zákonom, najmä v situáciách, keď hodnota určitej transakcie presahuje sumu 100 000 EUR alebo 250 000 EUR, a ďalej dobrovoľným zápisom, keď zákon zápis do RPVS síce nevyžaduje, avšak subjekt verejného sektora môže zápis do registra partnerov verejného sektora označiť za jednu z podmienok spolupráce. S dobrovoľnými zápismi sa stretávame aj vtedy, keď samotný zapisovaný subjekt chce svojim zápisom dosiahnuť lepšiu kredibilitu vo vzťahu k existujúcim alebo potenciálnym partnerom.

So zápisom do RPVS je spojené tiež povinné overenie identifikácie tzv. konečných užívateľov výhod, teda skutočných majiteľov spoločnosti, ktorí spoločnosť priamo alebo nepriamo ovládajú, alebo ktorým z účasti na spoločnosti plynú určité výhody, napr. právo na podiel na zisku.

Koneční užívatelia výhod sa spoločne so spoločnosťami zapisujú do registra partnerov verejného sektora s tým, že ich údaje, vrátane opisu vlastníckej a riadiacej štruktúry, sú verejne dostupné na stránkach RPVS.

Cenník

V prípade zápisov do registra partnerov verejného sektora (RPVS) naša advokátska kancelária na rozdiel od iných právnych služieb, pri ktorých účtujeme štandardnú hodinovú sadzbu, spolupracuje s klientom prevažne na báze paušálnej odmeny.

Ak ide o zápis spoločnosti s nižšie uvedenými parametrami, cena prvej identifikácie konečných užívateľov výhod a prvozápisu do RPVS, vrátane všetkých súvisiacich úkonov, je 200 EUR bez DPH.

Uvedená cena platí za splnenia týchto podmienok:

  • vlastnícka štruktúra nie je tvorená viac ako 3 úrovňami ďalších materských spoločností,
  • žiadna úroveň vlastníckej štruktúry nie je tvorená subjektom, ktorý by s iným subjektom uzavrel akúkoľvek ovládaciu zmluvu alebo zmluvu o tichom spoločenstve, resp. subjektom, ktorého akcie / obchodné podiely by boli vložené do zvereneckého fondu (trustu),
  • klient poskytne advokátskej kancelárii potrebnú súčinnosť a poskytne jej požadované kópie dokladov týkajúcich sa vlastníckej a riadiacej štruktúry.

Okrem sadzby za prvozápis je klientom účtovaná tiež sadzba za každoročný právny servis, teda za plnenie tých povinností, ktoré vyžaduje priamo zákon.

Kontakt

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich službách, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom tohto kontaktného formulára alebo kontaktných údajov uvedených nižšie.

VAVRO LEGAL, s. r. o., advokátska kancelária

+ 421 949 599 009

Vysoká 5219/14
811 06 Bratislava
Slovakia

Copyright © 2024 VAVRO LEGAL, s. r. o.

Kontaktný formulár

Kliknutím na tlačidlo „odoslať správu“ potvrdzujete, že ste oboznámený/ná s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na týchto stránkach.