Späť na hlavnú stránku

Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je Mgr. Tomáš Vavro, advokát so sídlom Konventná 626/9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50895206, emailový kontakt info(zavináč)ak-vavro.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je tiež správcom osobných údajov návštevníkov týchto stránok a osôb, ktoré s Prevádzkovateľom komunikujú prostredníctvom elektronickej pošty (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“).

Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba odovzdá Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na týchto internetových stránkach alebo v rámci elektronickej komunikácie s Prevádzkovateľom, a síce meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a informácie o príslušnosti ku konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe, v ktorej Dotknutá osoba pôsobí (napr. informácie o pracovnej pozícii alebo členstve v orgáne spoločnosti), budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), a to za účelom zodpovedania Dotknutou osobou zadaného dopytu, resp. za účelom reakcie na jej správu, a/alebo za účelom vedenia predzmluvných vzťahov vedúcich k možnému uzavretiu zmluvy o poskytovaní právnych služieb prezentovaných na týchto stránkach.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je teda oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v zodpovedaní dopytu, resp. v reakcii na správu Dotknutej osoby, alebo vyššie uvedené predzmluvné vzťahy a následná zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania komunikácie Prevádzkovateľa s Dotknutou osobou, pokiaľ medzi nimi nedôjde k uzavretiu zmluvy, alebo po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, t. j. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov súvisiacich s plnením zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať sub-dodávateľské služby spojené s plnením zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (napr. spolupracujúci advokát), webhostingové služby, správu týchto internetových stránok, údržbu CRM systémov alebo vedenie účtovnej agendy Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo na prenos, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.

Možnosť využitia kontaktného formulára na týchto stránkach nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Informácia o používaní súborov cookies

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú internetové stránky, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní internetových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto internetových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť internetovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto internetových stránok.

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto internetových stránok (tzv. Essential cookies) a súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto internetových stránok – v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií a zlepšovania internetovej stránky. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto internetových stránok nebude možné.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.